2020 DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ: ÖĞRENME, ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME

2020 DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ: ÖĞRENME, ÖĞRETME VE DEĞERLENDİRME

Avrupa Konseyi tarafından 2020 yılında Fransızca ve İngilizce olarak yayımlanan Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni: (D-AOBM) Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Tamamlayıcı Cilt, Milli eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) koordinasyonunda Türkçeye çevrilerek yayımlanmıştır.

Dünya genelinde dil öğrenenlerin dil becerilerini tanımlamak için kullanılan bir başvuru metni niteliğindeki bu esere (PDF) aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme, Değerlendirme’yi (D-AOBM) güncellemeye yönelik olan bu tamamlayıcı cildin hazırlık niteliğindeki ön sürümü 2018'de çevrim içi olarak İngilizcede “Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment: Companion Volume with New Descriptors” adıyla ve Fransızcada “Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer: Volume complémentaire vec de nouveaux descripteurs” adıyla yayımlanmıştır. Bu cilt, D-AOBM’nin temel mesajlarını kullanıcı dostu bir biçimde sunmakta ve D-AOBM örnek tanımlayıcılarını içermektedir. D-AOBM’nin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme’ye yönelik pedagojik kullanımı için öğretmenler ve öğretmen eğitimcileri güncellenmiş metin olarak D-AOBM: Tamamlayıcı Cilt’e erişimi daha kolay bulacaklardır. Tamamlayıcı Cilt, 2001 baskısının bölümlerine gerektiğinde başvurmak için bağlantılar ve atıflar içermektedir. D-AOBM bölümlerindeki belirli alanlara ilişkin temel kavramları ve yapılan yönlendirmeyi sorgulamak isteyen araştırmacılar, geçerliliğini koruyan 2001 baskısına erişmelidir.

2020 DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ - PDF İNDİR

 

TAKDİM YAZISI

Toplumlar ve kadim kültürler arasındaki etkileşimin sürekli ve yoğun biçimde devam ettiği günümüzde, fertlerin ana dillerine hâkim olmalarının yanında farklı dilleri de etkili şekilde kullanmaları önemli bir yeterlilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yeterliliğe sahip kişiler, küresel ve millî unsurları önemsemekle birlikte farklı kültür ve değerlere duyarlı toplumların inşasına da katkı sağlamaktadır. Dil çalışmalarındaki gelişmeler Türkçe ve yabancı dil öğretiminin uluslararası dil öğretimi standartlarına göre yapılandırılmasını önemli kılmaktadır. Bu doğrultuda Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinesinde Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni Tamamlayıcı Cildinin Türkçe çevirisi hazırlanmıştır. Dil öğretimi alanına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülen bu çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Cihad DEMİRLİ

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

 

ÇEVİRİ ÖN SÖZÜ
Bu çeviri D-AOBM’nin 2020’de yayımlanan Tamamlayıcı Cilt’inin İngilizce kaynak metinden Türkçeye çevirisi olduğu için başlık konusunda farklı öneriler gelse de CEFR 2001 sürümünün Türkçeye daha önce çevrilmesi ve alan yazına o çeviride kullanılan başlığın girmiş olması nedeniyle başlık çevirisi (Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni: Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme) aynı şekilde kullanılmıştır.

Daha önceki çeviride farklı şekilde çevrilmiş olan kimi önemli kavramlar, bu çeviride farklı bir Türkçe karşılık ile kullanılmaktadır. Örneğin “mediation” kavramı önceki çeviride “arabuluculuk” olarak çevrilse bile bu çeviride “aracılık” sözcüğü tercih edilmiştir. Bunun nedeni, D-AOBM 2020 sürümünün 2001 yılındakine göre en büyük farkının çok kapsamlı bir bölümle “mediation/aracılık” üzerine hazırlanan tanımlayıcı ölçekler içermesidir. Bu ölçeklerin “arabuluculuk” sözcüğü ile karşılanmasının yanlış anlamalara sebebiyet vereceği düşünülmektedir.

Altı ana bölüm ve detaylı bir ekler bölümüne sahip olan 2020 sürümü, altı kişilik çeviri ekibi tarafından şu adımlar takip edilerek çevrilmiştir:
Çevirmenler 2001 yılında basılan sürümünün çevirisini incelemiş ve bölümlerin ve alt bölümlerin Türkçeye çevrilirken tutarlı olması amacıyla tekrar eden terimlerin olduğu bir liste hazırlamışlardır.

Çevirmenler 2020 sürümünün ilk 2 bölümünü paylaşarak çevirmiş ve sonrasında terimler listesinde düzenlemeler yapmışlardır.
1. ve 2. Bölümün çevirileri Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Türkçe ve Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TDE-ARGEM) ile paylaşılmış ve 24 Mayıs 2021’de Ankara’da yapılan bir çalıştayla terimler listesi yeniden düzenlenmiştir.

Bu çalıştay sonrasında aşağıda örnekleme amacıyla 10 tanesi kaynak dil alfabetik sıraya göre listelenen her bölümde sıkça tekrar eden terimlere karar verilmiştir:
Competence (yetkinlik), descriptor (tanımlayıcı), illustrative scale (örnek ölçek), mediation (aracılık), pluriculturalism (çoğul kültürlülük), plurilingualism (çoğul dillilik), proficiency (yeterlik), reception (alımlama), repertoire (birikim) Çalıştay sonrasında 1. ve 2. bölüm çevirilerine yapılan yorumlar çeviri ekibi ile paylaşılmış, bu bölümler yeniden düzenlenerek diğer bölümlerin çevirisine başlanmıştır. Çalıştay sonrasında çevirmenler grubu önce 3. bölümü, sonra 4. 5. ve 6. bölümleri çevirmişlerdir.

Tamamlanan çeviri 30 Haziran 2021 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında yer alan ilgili ekip ile paylaşılmıştır.

Paylaşılan tüm bölüm çevirileri ardından 8-9 Temmuz 2021 tarihinde Balıkesir’de bir çalıştay daha düzenlenerek terim listesi üzerine nihai karar verilmiştir.

13 Temmuz 2021 tarihinde Çalıştay notları çeviri ekibine gönderilmiş ve çeviri ekibi bu notlarda listelenen terimlerin karşılığına göre gerekli düzenlemeyi yapmıştır.

Ekler bölümünün de tamamlanması ile 19 Temmuz 2021 tarihinde çeviri ekibi tarafından tüm metnin çapraz okuma ve düzenlenmesi işlemine başlanmıştır.

Metnin tamamı son kontroller yapıldıktan sonra 2 Ağustos 2021 tarihinde MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile paylaşılmıştır.

24 Ağustos 2021 tarihinde gelen iç ve dış değerlendirici raporları çerçevesinde revize edilen doküman 3 Eylül 2021 tarihinde tekrar MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile paylaşılmıştır.

7 Eylül 2021 tarihinde gelen son okuma yorumları çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak çeviri metninin son hâli 10 Eylül 2021 tarihinde tekrar MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile paylaşılmıştır.

10 Eylül-22 Eylül tarihleri arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca doküman üzerinde son okuma ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.

Çeviri sürecinde aşağıdaki sözlüklere (alfabetik sıra ile) başvurulmuştur:

Cambridge Dictionary: https://dictionary.cambridge.org/

İmer, K., Kocaman, A., ve Özsoy, S. (2011). Dilbilim sözlüğü (3. baskı). Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.

Kocaman, A. (1990). Dilbilim terimleri sözlüğü. Dilbilim AraştırmalarıDergisi, 1, 155-190. Sayfa 24 D-AOBM – Tamamlayıcı Cilt http://dad.boun.edu.tr/tr/pub/issue/29234/312979

Korkmaz, Z. (1992). Gramer terimleri sözlüğü. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Macmillan Dictionary: https://www.macmillandictionary.com/

Merriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/

Oxford Learner’s Dictionaries: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Tureng Multilingual Dictionary: https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce

Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/

Vardar, B. (2007). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. Multilingual.
Son olarak asıl mesleği İngilizce öğretmenleri yetiştirmek olan biz çevirmenler ekibi, bu çevirinin tüm sürecinde ana dilimize bir kaynak kazandırıyor olmanın bilinci ve heyecanı ile yol aldığımızı not düşmek isteriz. Ülkemizdeki dil öğrenim, öğretim ve değerlendirme alanları ile öğretmen yetiştirme alanındaki tüm paydaşların yararlandığı bir ürün olmasını umarak çeviri sürecinde bizlere yorumları ile yol gösteren Sayın Prof. Dr. Mustafa KURT’a, Sayın Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU’na, Sayın Dr. Öğretim Üyesi Bilal KARACA’ya ve bu proje süresince ve gerçekleştirilen iki çalıştayda bizlere destek verip katkı sunan Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında görev yapan eski Kurul Üyesi Sayın Dr. Hasan KAVGACI başta olmak üzere tüm yetkililere ve uzmanlara teşekkür ederiz.


Çeviri Komisyonu

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 11
TAKDİM 13
ÖN SÖZ VE TEŞEKKÜR 15
ÇEVİRİ ÖN SÖZÜ 23
BÖLÜM1: GİRİŞ 25
1.1. ÖRNEK TANIMLAYICILARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETİ 28
BÖLÜM 2 : ÖĞRETME VE ÖĞRENMEYE YÖNELİK D-AOBM’NİN ANAHTAR BOYUTLARI 31
2.1. D-AOBM’NİN AMAÇLARI 32
2.2. EYLEM-ODAKLI YAKLAŞIM UYGULAMASI 33
2.3 ÇOĞUL DİLLİ VE ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ YETKİNLİK 34
2.4. D-AOBM TANIMLAYICI ŞEMASI 35
2.5. ARACILIK 39
2.6. D-AOBM ORTAK BAŞVURU SEVİYELERİ 40
2.7. D-AOBM PROFİLLERİ 42
2.8. D-AOBM ÖRNEK TANIMLAYICILARI 45
2.9. D-AOBM ÖRNEK TANIMLAYICILARININ KULLANILMASI 47
2.10. D-AOBM UYGULAMASINA YÖNELİK BAZI YARARLI KAYNAKLAR 49
2.10.1. İNTERNET KAYNAKLARI 49
2.10.2. KİTAPLAR 49
BÖLÜM 3: D-AOBM ÖRNEK TANIMLAYICI ÖLÇEKLERİ: İLETİŞİM ODAKLI DİL ETKİNLİKLERİ VE
STRATEJİLERİ 51
3.1. ALIMLAMA 51
3.1.1. ALIMLAMA ETKİNLİKLERİ 52
3.1.1.1. SÖZLÜ KAVRAMA 52
GENEL SÖZLÜ KAVRAMA 52
BAŞKA İNSANLAR ARASINDAKİ KARŞILIKLI KONUŞMAYI ANLAMA 53
CANLI BİR İZLEYİCİ KİTLESİNİN PARÇASI OLARAK ANLAMA 54
DUYURU VE YÖNERGELERİ ANLAMA 55
İŞİTSEL (VEYA İŞARET DİLİNDE) MEDYA İÇERİĞİNİ VE KAYITLARI ANLAMA 55
3.1.1.2. İŞİTSEL-GÖRSEL KAVRAMA 56
TV, FİLM VE VİDEO İZLEME 56
3.1.1.3. OKUDUĞUNU KAVRAMA 57
GENEL OKUDUĞUNU KAVRAMA 58
YAZIŞMALARI OKUMA 58
FİKİR SAHİBİ OLMAK İÇİN OKUMA 59
BİLGİ VE SAV İÇİN OKUMA 60
YÖNERGELERİ OKUMA 62
SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ OLARAK OKUMA 62
3.1.2. ALIMLAMA STRATEJİLERİ 63
Sayfa 6 D-AOBM – Tamamlayıcı Cilt
İPUÇLARINI BELİRLEME VE ÇIKARIM YAPMA (SÖZLÜ, IŞARET DILINDE VE YAZILI) 64
3.2. ÜRETİM 64
3.2.1. ÜRETİM ETKİNLİKLERİ 65
3.2.1.1. SÖZLÜ ÜRETIM 65
GENEL SÖZLÜ ÜRETIM 66
KESİNTİSİZ MONOLOG: DENEYİMİ BETİMLEME 66
KESİNTİSİZ MONOLOG: BİLGI VERME 67
KESINTISIZ MONOLOG: BIR SAV ORTAYA KOYMA (ÖR. TARTIŞMADA) 68
KAMUSAL DUYURULAR 69
İZLEYİCİLERE HİTAP ETME 69
3.2.1.2.YAZILI ÜRETIM 70
GENEL YAZILI ÜRETIM 70
YARATICI YAZMA 71
RAPORLAR VE DENEMELER [KOMPOZİSYONLAR] 72
3.2.2.ÜRETIM STRATEJİLERİ 73
PLANLAMA 73
TELAFİ ETME 74
İZLEME VE ONARMA 75
3.3 ETKİLEŞİM 75
3.3.1. ETKİLEŞİM ETKİNLİKLERİ 76
3.3.1.1. SÖZLÜ ETKİLEŞİM 76
GENEL SÖZLÜ ETKİLEŞİM 77
MUHATABI ANLAMA 77
KARŞILIKLI KONUŞMA 78
RESMÎ OLMAYAN TARTIŞMA (ARKADAŞLARLA) 79
RESMÎ TARTIŞMA (TOPLANTILAR) 80
HEDEF ODAKLI İŞ BİRLİĞİ 81
MAL VE HİZMET ALIMI 82
BİLGİ ALIŞVERİŞİ 83
MÜLAKAT YAPMA VE MÜLAKATA GİRME 85
İLETİŞİM/HABERLEŞME ARAÇLARINI KULLANMA 86
3.3.1.2. YAZILI ETKİLEŞİM 86
GENEL YAZILI ETKİLEŞİM 87
YAZIŞMA 87
NOTLAR, MESAJLAR VE FORMLAR 88
3.3.1.3. ÇEVRİM İÇİ ETKİLEŞİM 89
ÇEVRİM İÇİ KARŞILIKLI KONUŞMA VE TARTIŞMA 89
HEDEF ODAKLI ÇEVRİM İÇİ İŞLEMLER VE İŞ BİRLİĞİ 91
3.3.2. ETKİLEŞİM STRATEJİLERİ 92
SÖZ SIRASI ALMA 92
İŞ BİRLİĞİ YAPMA 93
AÇIKLAMA İSTEME 94
Sayfa 6 D-AOBM – Tamamlayıcı Cilt Sayfa 7
3.4 ARACILIK 95
3.4.1 ARACILIK ETKİNLİKLERİ 96
GENEL ARACILIK 96
3.4.1.1. BİR METNE ARACILIK ETME 97
BELİRLİ BİLGİLERİ AKTARMA 98
VERİ AÇIKLAMA 101
METİN İŞLEMLEME 103
YAZILI BİR METNİ ÇEVİRME 107
NOT ALMA (DERSLER, SEMİNERLER, TOPLANTILAR VB.) 110
YARATICI METİNLERE (EDEBİYAT DÂHİL) YÖNELİK KİŞİSEL GÖRÜŞLERİ İFADE ETME 111
YARATICI METİNLERİ (EDEBİYAT DÂHİL) ÇÖZÜMLEME VE ELEŞTİRME 112
3.4.1.2. KAVRAMLARA ARACILIK ETME 113
AKRANLARLA OLAN İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ETKİLEŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA 114
ANLAMI YAPILANDIRMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPMA 114
ETKILEŞİMİ YÖNETME 117
KAVRAMSAL KONUŞMAYI TEŞVİK ETME 117
3.4.1.3. İLETİŞİME ARACILIK ETME 119
ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ BİR ORTAM SAĞLAMA 119
RESMÎ OLMAYAN DURUMLARDA (ARKADAŞLAR VE MESLEKTAŞLARLA) ARACI GÖREVİ ÜSTLENME 120
HASSAS DURUMLARDA VE ANLAŞMAZLIKLARDA İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA 121
3. 4. 2. ARACILIK STRATEJİLERİ 122
3.4.2.1. YENİ BİR KAVRAM AÇIKLAMA STRATEJİLERİ 123
VAR OLAN BİLGİ BİRİKİMİYLE İLİŞKİLENDİRME 123
DİLİ UYARLAMA 123
KARMAŞIK BİLGİYİ PARÇALARA BÖLME 123
3.4.2.2. BİR METNİ BASİTLEŞTİRME STRATEJİLERI 125
YOĞUN BİR METNİ DETAYLANDIRARAK AÇMA 125
METNİN ANLAŞILIRLIĞINI KOLAYLAŞTIRMA 125
BÖLÜM 4: D-AOBM ÖRNEK TANIMLAYICI ÖLÇEKLERİ: ÇOĞUL DİLLİ VE ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ
YETKİNLİK 127
ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ BİRİKİMİ TEMEL ALIP GELİŞTİRME 128
ÇOĞUL DİLLİ KAVRAMA 130
ÇOĞUL DİLLİ BİRİKİMİ TEMEL ALIP GELİŞTİRME 131
BÖLÜM 5: D-AOBM ÖRNEK TANIMLAYICI ÖLÇEKLERİ: İLETİŞİMSEL DİL YETKİNLİKLERİ 133
5.1. DİLSEL YETKİNLİK 134
GENEL DİL VARLIĞI 134
SÖZ VARLIĞI 135
DİL BİLGİSEL DOĞRULUK 136
SÖZCÜK DENETİMİ 136
SES BİLİMSEL DENETİM 137
YAZIM DENETİMİ 140
5.2. TOPLUMDİLBİLİMSEL YETKİNLİK 140
Sayfa 8 D-AOBM – Tamamlayıcı Cilt
TOPLUMDİLBİLİMSEL UYGUNLUK 140
5.3. EDİMSEL YETKİNLİK 141
ESNEKLİK 142
SÖZ SIRASI ALMA 143
TEMATİK GELİŞİM 143
TUTARLILIK VE BAĞDAŞIKLIK 144
ÖNERMESEL NETLİK 145
AKICILIK 146
BÖLÜM 6: D-AOBM ÖRNEK TANIMLAYICI ÖLÇEKLERİ: İŞARETLEŞME YETKİNLİKLERİ 147
6.1. DİLSEL YETKİNLİK 148
İŞARET DİLİ VARLIĞI 148
ŞEMATİK DOĞRULUK 153
6.2. TOPLUMDİLBİLİMSEL YETKİNLİK 157
TOPLUMDİLBİLİMSEL UYGUNLUK VE KÜLTÜREL BİRİKİM 157
6.3. EDİMSEL YETKİNLİKLER 161
İŞARET METNİ YAPISI 161
ORTAM VE BAKIŞ AÇILARI 165
DİLSEL FARKINDALIK VE YORUMLAMA 168
HAZIR BULUNUŞLUK VE ETKİ 170
İŞLEME HIZI 171
İŞARETLEME AKICILIĞI 172
EKLER 175
EK 1: D-AOBM SEVİYELERİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ 177
EK 2: ÖZ DEĞERLENDİRME TABLOSU (ÇEVRİM İÇİ İLETİŞİM VE ARACILIK AÇISINDAN GELİŞTİRİLMİŞ
HÂLİYLE) 181
EK 3: KONUŞMA DİLİNİN NİTEL ÖZELLİKLERİ (SESBİLİM İLE GENİŞLETİLMİŞ) 187
EK 4: YAZILI DEĞERLENDİRME TABLOSU (GRID) 191
EK 5: ÇEVRİM İÇİ ETKİLEŞİM VE ARACILIK ETKİNLİKLERİNİN TANIMLAYICILARI İÇİN FARKLI
ALANLARDA KULLANIM ÖRNEKLERİ 195
EK 6: GENİŞLETİLMİŞ ÖRNEK TANIMLAYICILARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GEÇERLENMESİ 247
2001 ÖLÇEKLERİNİN GÜNCELLENMESİ 247
YENİ ÖLÇEKLER 247
A1 ÖNCESİ SEVİYE 247
SESBİLİM 247
ÇOCUK ÖĞRENCİLER 247
ARACILIK 249
ARACILIĞA KAVRAMSAL YAKLAŞIM 249
BENİMSENEN YÖNTEM 250
HAZIRLIK ÇALIŞMASI 250
GELİŞTİRME 250
NİTEL GEÇERLEME 251
NİCEL GEÇERLEME 251
Sayfa 8 D-AOBM – Tamamlayıcı Cilt Sayfa 9
ÇOĞUL DİLLİ VE ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ YETKİNLİĞİN DAHA İLERİ GEÇERLENMESİ 252
SORUNLAR VE YANITLAR 254
ARACILIK ÖLÇEKLERİNİN D-AOBM 2001 ÖLÇEKLERİ İLE İLİŞKİSİ 254
DİLLER ARASI ARACILIK 254
GENEL VE İLETİŞİMSEL DİL YETKİNLİKLERİ 255
ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ BİRİKİMİ TEMEL ALIP GELİŞTİRMEDE GENEL VE İLETİŞİMSEL DİL YETKİNLİKLERİ 255
DANIŞMA VE PİLOT ÇALIŞMA 255
İŞARET DİLLERİ İÇİN TANIMLAYICILARIN OLUŞTURULMASI 256
SONUÇLANDIRMA 259
EK 7: 2001 YILINDA YAYIMLANAN BELİRLİ TANIMLAYICILARDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 261
EK 8: EK TANIMLAYICILAR 263
ÖLÇEKLER 263
BİREYSEL TANIMLAYICILAR 264
İŞARET DİLİ YETKİNLİKLERİ 269
EK 9 : YENİ TANIMLAYICILAR İÇİN KAYNAKLAR (BK. ÇEVİRİ NOTU 8) 275
EK 10 : ÇEVRİM İÇİ KAYNAKLAR (BK. ÇEVIRI NOTU 8) 281
TERİMLER SÖZLÜĞÜ (BK. ÇEVIRI NOTU 9) 286
İŞARET DİLİ YETERLİLİKLERİ ÜZERİNE TERİMLER SÖZLÜĞÜ (BK. ÇEVIRI NOTU 10) 290
ÇEVİRİ NOTLARI 292
Sayfa 10 D-AOBM – Tamamlayıcı Cilt
ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ
ŞEKİLLER LİSTESİ
ŞEKIL 1 – D-AOBM TANIMLAYICI ŞEMASININ YAPISI 36
ŞEKIL 2- ALIMLAMA, ÜRETİM, ETKİLEŞİM VE ARACILIK ARASINDAKI İLİŞKİ 38
ŞEKIL 3 – D-AOBM ORTAK BAŞVURU SEVIYELERI 40
ŞEKIL 4 – GÖKKUŞAĞI 40
ŞEKIL 5 –ALTI GELENEKSEL RENK 40
ŞEKIL 6 – EK BİR DİLDEKİ İHTİYAÇLARA İLİŞKİN KURGUSAL BİR PROFİL -ORTAOKUL İÇERİK TEMELLİ YABANCI DİL
ÖĞRETİMİ 43
ŞEKIL 7. EK BİR DİLDEKİ İHTİYAÇLARA İLİŞKİN BİR PROFİL - LİSANSÜSTÜ DOĞA BİLİMLERİ (KURGUSAL) 43
ŞEKIL 8 - DAHA AZ KATEGORİ İÇEREN ÇOĞUL DİLLİ BİR YETERLİK PROFİLİ 44
ŞEKIL 9 - BİR YETERLİK PROFİLİ - BİR DİLDEKİ GENEL YETERLİK 44
ŞEKIL 10 - ÇOĞUL DİLLİ BİR YETERLİK PROFİLİ - DİLLER ARASI SÖZLÜ KAVRAMA 45
ŞEKIL 11- ALIMLAMA ETKİNLİKLERİ VE STRATEJİLERİ 51
ŞEKIL 12 - ÜRETIM ETKINLIKLERI VE STRATEJILERI 65
ŞEKIL 13 – ETKİLEŞİM ETKİNLİKLERİ VE STRATEJİLERİ 76
ŞEKIL 14 - ARACILIK ETKINLIKLERI VE STRATEJILERI 95
ŞEKIL 15. ÇOĞUL DİLLİ VE ÇOĞUL KÜLTÜRLÜ YETKİNLİK 127
ŞEKİL 16. İLETİŞİMSEL DİL YETKİNLİKLERİ 133
ŞEKIL 17. İŞARETLEŞME YETKİNLİKLERİ 148
ŞEKIL 18 – ÇOCUK ÖĞRENCİLER PROJESİNİN GELIŞTIRME TASARIMI 248
ŞEKIL 19 – ÇOK YÖNTEMLİ GELİŞİMSEL ARAŞTIRMA DESENİ 253
ŞEKIL 20 – İŞARET DİLİ PROJESİNİN AŞAMALARI 258
TABLOLAR LİSTESİ
TABLO1 - D-AOBM TANIMLAYICI ŞEMASI VE ÖRNEK TANIMLAYICILARI: GÜNCELLEMELER VE EKLEMELER 27
TABLO 2 – ÖRNEK TANIMLAYICILARDA YAPILAN DEĞİŞİKLERİN ÖZETİ 28
TABLO 3- İLETİŞİMSEL DİL ETKİNLİKLERİ İÇİN D-AOBM KATEGORİLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLEVSEL TEMELİ 37
TABLO 4- D-AOBM’DEKİ İLETİŞİMSEL DİL STRATEJİLERİ 39
TABLO 5- TANIMLAYICILARIN FARKLI AMAÇLARI 48

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR