MEB, YURT DIŞINDA 90 ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN GÖREVLENDİRECEK

MEB, YURT DIŞINDA 90 ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMAN GÖREVLENDİRECEK

MEB, 2022 ve sonraki yıllarda Türk dilinin öğretilmesi amacıyla yurt dışında bulunan üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde/yabancı dil bölümlerinde veya Büyükelçiliklerimiz/Başkonsolosluklarımız nezdinde okutman ihtiyacını karşılamak amacıyla sınavla, belirtilen niteliklere sahip öğretmenler ve öğretim elemanları arasından toplam 90 (Doksan) Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman görevlendirecektir. 

Başvuru için gerekli şartların ve tarihlerin belirtildiği kılavuz (Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır. Ayrıca 520 öğretmen görevlendirmesi kılavuzu da yayımlanmıştır.

Başvuru Tarihleri: 10-18 Ocak 2022

Mesleki Yeterlilik Sınavı Yeri, Tarihi ve Saati: Ankara, 13 Şubat 2022 (Pazar), 10.00

Sınav Ücreti: 170,00 TL

Mesleki Yeterlilik Sınavı Sonuçları: 04 Mart 2022

 

Başvuru Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmen ve/veya üniversitede öğretim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl hizmeti bulunup Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi olarak görevlendirilecekler için 2914 sayılı Kanun kapsamında fiilen çalışıyor olmak; okutman olarak görevlendirilecekler için ise 2914 sayılı Kanun kapsamında veya Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda fiilen çalışıyor olmak, *(Vekil öğretmenler ile sözleşmeli olarak çalıştırılanlar hariç)

c) Belirlenen alanlarda Doktora seviyesinde mezuniyeti bulunmak,

ç) Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

f) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak ve herhangi bir bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olmamak,

g) Son 10 yılda, kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

ğ) Kılavuzun Genel Esaslar başlıklı 1’inci maddesinin (ğ) fıkrasında belirtilen mezuniyet ve yabancı dil şartlarını taşıyor olmak,

h) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibarıyla en az 2 yıl çalışmış olmak,

ı) Daha önce Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu marifetiyle yapılan sınavlarda başarılı olup görevlendirme sırasında bekliyor olmamak,

i) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip bulunmak.

Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri

a) Mesleki Yeterlilik Sınavına başvuracak adaylar, 10-18 Ocak 2022 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Şube ve ATM kanallarından sınavın adıyla (Okutman ve Öğretmenlerin Yurt Dışı Sınavı) KDV dâhil 170,00TL (yüz yetmiş) yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden de tüm banka kartları ile yatırılabilecektir. Banka Şubelerinden tahsilat yapılmayacaktır.

b) Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan aday, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemeyecektir. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itirazları dikkate alınmayacaktır.

c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan adaylara ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, adaylara iade edilir. Ücretlerin iadesi, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek olmadan yapılır. Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.

ç) Bu Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında başvuru merkezlerine ve bankalara herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Başvuru Süresi ve Şekli

Bu Kılavuzda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan;

a) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli öğretmenler, 10-18 Ocak 2022 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlüklerine (Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Şube Müdürlüğü) şahsen başvuru yapacaklardır. Online başvuru alınmayacaktır.

b) Üniversitelerde görevli öğretim elemanları 10-18 Ocak 2022 tarihleri arasında ilgili birim amirliklerine (Müdürlük, Dekanlık, Rektörlük) doğrudan başvuracaklardır. İlgili birimler adayların başvuru evraklarını Personel Daire Başkanlığına ileteceklerdir. Online başvuru alınmayacaktır.

Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler

a) Başvuru dilekçesi (Ek-2),

b) Bilgi formu (Ek-3), (Kimlik bilgileri bölümünde kesinlikle kısaltma yapılmayacak, bu durumdaki başvurular inceleme ve değerlendirme kurulu tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir.)

c) En son mezun olduğu yükseköğretim kurumuna ait lisans ve yüksek lisans diploması ile doktora ve varsa doçentlik diploması mezuniyet belgesinin önlü-arkalı onaylı fotokopisi, (Noter tasdiki aranmayacaktır, kurum tasdiki yeterli olacaktır.)

ç) Yabancı dil düzeyini gösteren sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisi, (Noter tasdiki aranmayacaktır, kurum tasdiki yeterli olacaktır.)

d) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet),

e) Kurumundan alınacak hizmet cetveli (Kurumca onaylanmış bir nüshası),

f) Güvenlik Soruşturması Formu, (1 adet aslı teslim edilecek, fotokopi ile çoğaltılmayacaktır) (Ek-4), (Bu bölümde kesinlikle kısaltma yapılmayacak, bu durumdaki başvurular kabul edilmeyecektir.)

g) Adli Sicil ve Sabıka Kayıt Belgesi, (e-Devlet’ten temin edilebilir.) (1 adet)

Başvuru Formu (Ek-2), Bilgi Formu (Ek-3) ile Güvenlik Soruşturması Formunun (Ek-4) içeriği değiştirilmeyecek, kardeş sayısı için ayrılan bölümün yetersiz olması durumunda satır eklemek suretiyle ilave yapılabilecektir. Formun birden fazla sayfaya taşması durumunda ikinci sayfa ilgili tarafından paraflanarak onaylanacak, bu bölümde hiçbir şekilde kısaltma yapılmayacaktır. Formlar bilgisayar ortamında doldurulacak, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (3,5x4,5 ebatlarında) (fotoğraf kurumlarınca mühürlenecek ve imzalanacak) yapıştırılacak ve form başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır. Tüm belgelerin aslına uygunluk onayları adayların kurumlarınca (İl Millî Eğitim Müdürlüğü/Personel Daire Başkanlığı) yapılacaktır.

Başvuru belgeleri, yukarıdaki sıraya göre her bir belge şeffaf dosyaya konulmak suretiyle plastik telli dosya içerisinde teslim edilecektir

 

AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARIN YER ALDIĞI KILAVUZU BU BAĞLANTI ARACILIĞIYLA İNDİREBİLİRSİNİZ. 

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretim Üyesi / Öğretim Görevlisi / Okutman Seçme Sınavı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

SINAV UYGULAMA TAKVİMİ . 1

 1. GENEL ESASLAR . 2
 2. BAŞVURU İŞLEMLERİ . 3

2.1. Başvuru Şartları .. 3

2.2. Başvuru Süresi, Şekli ve Yapılacak İşlemler  4

2.2.1. Başvuru Ücreti ve Ödeme İşlemleri  4

2.2.2. Başvuru Süresi ve Şekli . 5

2.2.3. Başvuru Sırasında Teslim Edilecek Belgeler . 5

2.2.4. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Üniversitelerce Yapılacak İşlemler  6

2.3. Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar .. 7

 1. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ÜYESİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ/OKUTMANLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR . 7

3.1. Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Konuları . 7

3.2. Mesleki Yeterlilik Sınavı Giriş Belgesi .. 8

3.3. Mesleki Yeterlilik Sınavı Uygulaması . 8

3.4. Mesleki Yeterlilik Sınavı Değerlendirmesi .. 9

3.5. Temsil Yeteneği Sınavı, Sınav Konuları ve Değerlendirme .. 10

3.6. Görevlendirmeye Esas Başarı Sıralaması  10

 1. SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR .. 11
 2. MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İTİRAZLARI .. 11
 3. TEMSİL YETENEĞİ SINAVI İTİRAZLARI 12
 4. YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRME 12

7.1. Yurt Dışında Görevlendirme İşlem Basamakları . 12

7.1.1. Yurt Dışındaki Üniversitelerde ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevlendirme  12

7.2. Görevlendirme Süresi  12

7.3. İzinler . 13

7.4. Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutman Olarak Görevlendirilen Öğretmenlerle İlgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler .. 13

7.5. Yurt Dışında Görevlendirilen Öğretim Üyesi/Öğretim Görevlisi/Okutmanların Görevleri Nedeniyle Sorumlu Oldukları Makamlar . 13

7.6. Yurt İçi Göreve Döndürme . 13

7.7. Görevlendirmenin Yapılmayacağı ve İptal Edileceği Haller . 13

7.8. Görevlendirme Hakkından Vazgeçenler .. 14

 1. DİĞER HUSUSLARA YÖNELİK AÇIKLAMALAR . 14

8.1. Yol Giderleri ve Gündelikler . 14

8.2. Yurt İçi Aylığı  14

8.3. Yurt Dışı Aylığı  14

8.4. Personelin İzinli Sayılacakları Haller  14

8.5. Yol ve Konaklama Giderleri .. 15

8.6. Sınav İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi  15

EK LİSTESİ

 1. Genel Amaçlı Dilekçe Örneği (Ek-1) .. 16
 2. Başvuru Dilekçesi (Ek-2) .. 17
 3. Bilgi Formu (Ek-3) 18
 4. Güvenlik Soruşturması Formu (Ek-4) . 20
 5. Düzenlenecek Örnek Tablo (Ek-5) .. 21

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR