VII. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİ KONULARI

24 - 28 Eylül 2012 tarihleri arasında Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı bildiri konuları:

Prof. Dr. Ceval KAYA (Türkiye) - Köktürkçe Teñri Teg Teñri Yaratmış İbaresi Üzerine

Doç. Dr. Mesut ŞEN (Türkiye) -Tanrı Kelimesi Üzerine

Doç. Dr. Eyüp BACANLI - Raziye ERSAN (Türkiye) - Tarihî ve Çağdaş Türk Dillerinde "Birinci" Kavramı

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Türkiye) - "Tat" Sözü Üzerine

Doç. Dr. Mevlüt GÜLTEKİN (Türkiye) - Anadolu Ağızlarında Kullanılan Dışlık (Barış, Huzur vb.) Kelimesi Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Nurgül MOLDALİEVA (Türkiye) - "Çoñ", "Çok" ve "Çoy-" Kelimeleri Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Ba BATUBAYAER-"Kalmak" Kelimesinin Etimolojisi Hakkında

Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN (Türkiye) - Etimolojik Tahlillerde Lehçeler Arası Katkılar

Doç. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (Türkiye) - Ş. Sami'nin Osmanlı Türkçesinin Söz Varlığındaki Kelimeler Üzerine Etimolojik Denemeleri

Süleyman Kaan YALÇIN (Türkiye) - "Ten" Sözcüğü Üzerine Etimolojik Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Uwe BLÄSING (Hollanda) - Biz Rum Asıllı İkiz Kardeşler Değiliz, Sayın Tietze! İki Gün Adının Gerçek İç Yüzü

Yrd. Doç. Dr. Nursel ÖZDARENDELİ (Türkiye) - Türkçede Karı ve Koca Sözcüklerinin Anlam Alanları

Dr. Asiye ATAKAN (Almanya) - Hindi: Garip Bir Kuşun İlginç İsimleri

Prof. Dr. Minawaer AIBIBULA (Çin Halk Cumhuriyeti) -Salar Türkçesinde Fiillerin Emir Kipinin Kökeni Üzerine Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Engin ÇETİN (Türkiye) - Uygurca "İmerigme" Sözü Üzerine

Dr. Hakan AYDEMİR (Macaristan) - Macaristan Kuman-Kıpçaklarından Kalan Bir Sayışmaca Üzerine Dil Bilimsel Açıklamalar

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN (Türkiye) - Türkçede "-DAn biri" Yapılı Kelime Grupları Üzerine

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türkiye) - Eski Türkçedekilerden Daha Eskicil Olan Çağdaş Şekiller Üzerine

Muhammet ÇİTGEZ (Türkiye) - Ut-/Uduz- Fiilleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Nadir İLHAN (Türkiye) - Türkçede Kökü Unutulan Kelimeler

Doç. Dr. Baba MUHARREMLİ (Azerbaycan) - Türk Dilinde Ölü Söz Kökleri

Yrd. Doç. Dr. Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU (Türkiye) - Türkçe Organ Adlarının Köken Yapıları Üzerine

Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Türkiye) - Türkçe Yal "Dinlenme; İzin; Ücret" ve Çok Anlamlılık

Doç. Dr. Yusuf TEPELİ (Türkiye) - Kullanımlık Metin Oluşturmada Eş Biçimlilikten (Eş Adlılıktan) ve/veya Çok Anlamlılıktan Yararlanma

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ISPARTA (Türkiye) - "Fiil" Kavramının ve "Fiil" Kelimesinin MüteradiĶerinin Semantik Tahlili

Prof. Dr. Ahmetcan SAYRAM (Çin Halk Cumhuriyeti) - Türkçe-Uygurca Şekli Aynı, Anlamı Ayrı Kelimeler Üzerine

Doç. Dr. Seyitnazar ARNAZAROV (Türkiye) - Türkmen ve Türkiye Türkçelerinde Kurt ve Anlamdaş Sözcükleri Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Funda KARA (Türkiye) -Kélür-nâme (Zebân-ı Türkî) Adlı Çağatayca-Farsça - Sözlükteki Eş Yazımlı ve Eş Anlamlı Kelimeler

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ (Türkiye) - Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Islâh-ı Hurûf Sorunu ve Sorunun Elifba Kitaplarına Yansıması Üzerine Bir Çözümleme

Gülzemin Özrenk AYDIN (Türkiye) - Türkiye'de ve Japonya'da Dil Politikası Uygulamaları

Nadejda TIDIKOVA (Rusya) - Altay Cumhuriyeti'nde Dil Politikası

Prof. Dr. Emel KOÇ (Türkiye) - Felsefe Dili Olarak Türkçe

Doç. Dr. Metanet ABDULLAYEVA (Azerbaycan) - Felsefi Şiir Sanatının Sembolik Dili Hakkında

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÜLTEKİN (Türkiye) - Nabi ve Müşterek Sanatlar

Doç. Dr. Mustafa SARI (Türkiye) - Batı Kökenli Kelimeler İçin Önerilen Karşılıkların Kabul Edilebilirliklerine Yönelik Bir Araştırma

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA (Türkiye) - Türkçede İşlek Olmayan Kimi Yapım Ekleri Üzerine

Dr. Yasemin Özcan GÖNÜLAL (Türkiye) - Asılsız veya İşlek Olmayan Eklerle Yeni Kelimeler Türetilebilir mi?

Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye) - Son Dönem Çağatay Şairlerinden Hoca Nazar Hüveyda'nın Şiirleri ve Şiirlerinin Dil Özellikleri

Prof. Dr. Hamidulla DADABOYEV (Özbekistan) - "Uluğ" Kelimesinin Çağatay Yazı Dilindeki Anlam Yapısı

Gızılgul ABDULLAYEVA (Azerbaycan) - 17. Yüzyıl Azerbaycan Türkçesindeki Çağatay Türkçesi Ögeleri

Prof. Dr. Gayratcan OSMAN (Çin Halk Cumhuriyeti) - Kâşgar Uygurları Arasında Günümüze Kadar Kullanılan Oğuzca Sözler Üzerine

Doç. Dr. Berdak YUSUF (Özbekistan) - Ali Şir Nevayi Eserlerinde Oğuzca Unsurlar

Doç. Dr. Gülsel SEV - Hüseyin GAMSIZ (Türkiye) - Nehcü'l-Ferâdis'te "takı" ve Fonksiyonları

Prof. Dr. Shoira USMANOVA (Özbekistan) - Altay Dillerinde Takı Adlarının Gelişmesi

Prof. Dr. Gulgayşa SAGİDOLDA (Kazakistan) - Altay Dillerindeki Çokluk Eklerinin Eski Şekilleri

Doç. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (İngiltere) - Türkiye Türkçesinde Çokluk Ekinin İşlevlerine Edim Bilimsel Bir Bakış

Doç. Dr. Ahmet KARADOĞAN (Türkiye) - Oğuzcada Yardımcı Seslerin Kelimelere Bulaşması ve Türkmen Türkçesindeki Diy-, İy- Fiilleri

Doç. Dr. Aziz MERHAN (Türkiye) - Özbek Türkçesinde Belirsiz Geçmiş Zaman Eki Olarak -b(di) ile Bu Ekin Art ve Eş Zamanlı Görünümü

Yrd. Doç. Dr. Feyzi ERSOY (Türkiye) - +lA Eki ve Çuvaş Türkçesindeki İzleri Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Yakup SARIKAYA (Türkiye) - Türkmen Türkçesindeki -An Ekinin Türkiye Türkçesindeki Eş Değerleri

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman DEVECİ (İran) - Türkmensahra Türkmenlerinin Dil ve Edebiyatlarının Korunmasında Türkmen Musikisinin Hayati Rolü

Yrd. Doç. Dr. Sema ASLAN DEMİR (Türkiye) - Türkmencede "eken"in Dolaylılık İşlevi ve Kullanma Anlamları

Prof. Dr. Zuhal KÜLTÜRAL (Türkiye) - Eski Anadolu Türkçesi Tıp Yazmalarındaki Bir Hastalık Adı: Dumağı

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI (Türkiye) -Das'akarmapathaavada¯nama¯la¯ İsimli Eserin Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları

Dr. Binnur Erdağı DOĞUER (Türkiye) - Eski Anadolu Türkçesi Tıp Metinlerinin Daha Doğru Değerlendirilmesi İçin Bazı Öneriler

Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU (Azerbaycan) - Eski Türkçede Bir Yer İsmi: Katun

Nurhan GÜNER (Türkiye) - Eski ve Orta Türkçede Annelik Kavramı Etrafında Gelişmiş Söz Varlığı

Erhan TAŞBAŞ (Kırgızistan) - Eski Türkçede Kişi Ekleri

Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Türkiye) - Codex Cumanicus'ta Ünlülerin İmlası II: Yuvarlak Ünlüler

Yrd. Doç. Dr. Galip GÜNER (Türkiye) - Codex Cumanicus'un İmlası: Ünsüzler

Kutluay ERK (Türkiye) - Codex Cumanicus'taki Türkçe Malzemeye Ait Alfabe ve İmla Özelliklerinin Karşılaştırmalı Tahlili

Doç. Dr. Vasif ADİLOV (Azerbaycan) - Tarihî Türk Şahıs Adlarının Biçimlenmesinde Renk İşaretlerinin Anlam Gelişmesi

Firengiz PAŞAYEVA - Yalçın YUNUSOV (Türkiye) - Çağdaş Türk Dünyasında Oğuz Asıllı Halkların Soyadlarının Modifikasyonu

İsa SÜLÇEVSİ (Kosova) - Kosova Türklerinde Kişi Adları Hipokoristikleri

Prof. Dr. Kemal ERASLAN (Türkiye) - Hâl Ekleri Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Enfel DOĞAN (Türkiye) - Addan Zarf İşlevli İsimler Türeten Birleşik Ekler Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Bayram ÇETİNKAYA - Yrd. Doç. Dr. Özgür AY (Türkiye) - Türkiye Türkçesinde -(y)AlI Ekiyle Kurulu Zarf-fiiller Üzerine Derleme Dayalı Bir İnceleme

Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (Türkiye) - Argo ve Argolaşma

Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye) - Türk Sözlük Biliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri

Yrd. Doç. Dr. Hürriyet GÖKDAYI (Türkiye) - Dilde Kalıplaşma

Prof. Dr. Sadettin ÖZÇELİK (Türkiye) - "Gerek" Kelimesinin Kullanılışları Üzerine

Doç. Dr. Oksana SOROKİNA (Rusya) - Çağdaş Türkçede Tasvirî Yapılarla İfade Edilen Gereklilik/İhtimal Anlamı Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Özlem DENİZ YILMAZ (Türkiye) - Türkiye Türkçesinde Gerçekleşmeyen Olanak Kipi

Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Türkiye) - Türkçe Sözlüklerde Çok Anlamlı Sözlük Birimlerindeki Art Zamanlı Anlam Değişme Olayları ve "Çay" Örneği

Doç. Dr. Feride TAGİROVA (Tataristan) - Sözlüklerin Normatif Fonksiyonu Meselesi

Yrd. Doç. Dr. Farzaneh DOULATABADİ (Türkiye) - İran Türklerinde Sözlükçülük Problemleri

Yrd. Doç. Dr. Ali TAN (Türkiye) - Güncel Türkçe Sözlük'te "Çocuk" Sözcük Biriminin Denetimi

Yrd. Doç. Dr. Nuh DOĞAN (Türkiye) - Türkiye Türkçesinin İstem Sözlüğü'ne Doğru: Türkçe Sıfatların İstemi

Önder SAATÇİ (Türkiye) - Bir Sözlük Denemesi: Futbol Deyimleri Sözlüğü

Prof. Dr. Fikret TURAN (Türkiye) - Osmanlı Kültür Dilini Manzum Sözlükle Öğretmek: - Lügat-i Zurefâ ve Osmanlı Yazı Dili ile Konuşma Türkçesi Ayrımına Dair Verdiği Bilgiler

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK (Türkiye) - Manzum Fetvaların Dil Özellikleri

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖLKER (Türkiye) - Rumca-Türkçe Manzum Sözlük: Lugât-i Manzûme-i Nûriye Berâ-yı Terceme-i Lisân-ı Rûmiye

Doç. Dr. Gülnaz YAGAFAROVA (Rusya) - Türk Dillerinde Yansımalar

Dr. Gulsinay İSSAYEVA (Kazakistan) - Kazak ve Türkiye Türkçesinde Yansıma Kelimelere Yeni Bir Bakış

Dr. Murat ÖZŞAHİN (Türkiye) - Başkurt Türkçesinde İkilemeler

Prof. Dr. Mohsun NAGİSOYLU (Azerbaycan) - Orta Çağ Azerbaycan Türk Tercüme Metinlerinin Dili

Prof. Dr. Fahrettin VEYSELLİ (Azerbaycan) - Azerbaycan Türkçesinde Kelimenin Prozodik Modelinin İki Zirveliliği Üzerine

Prof. Dr. Muhammet YELTEN (Türkiye) - Hamzaname'nin Okunma Coğrafyası Üzerine

Doç. Dr. Erhan AYDIN (Türkiye) - Söz Varlığı Açısından Yenisey Yazıtları'nın Moğolistan'daki Yazıtlardan Farklılıkları Üzerine Düşünceler

Doç. Dr. Abdusalam Şükür NUH (Çin Halk Cumhuriyeti) - Eski Türk Yazıtlarının Anlatı Özellikleri

Doç. Dr. Süer EKER (Türkiye) - Türk-Soğd Kültürel Ortak Yaşamının Bugüne Mirası:; Antik Pencakent ve Türklük Bilimi Araştırmaları

Yrd. Doç. Dr. Bülent BAYRAM (Türkiye) - N. İ. Aşmarin'in Çuvaşça Sözlüğünün Yeni Bir Yayını Nasıl Olmalıdır?

Dr. Mukadder GÜNERİ (Türkiye) - Baburname ve Türk Dili

Ayşe KİK (Türkiye) - Zafer-nâme-i Emir Temür, Muhammed Ali ibn Derviş Ali Buharî Şerafe'd-dîn ‘Ali Yezdî'nin Zafernâme'sinin 16. Yüzyılda Muhammed Ali ibn Derviş Ali Buharî Tarafından Yapılan Türkçe Tercümesi

Prof. Dr. Adil BAGİROV (Azerbaycan) - Dede Korkut Kitabı'ndaki Nahçıvan ile İlgili Yer İsimleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Vahid Zahidoglu ADİLOV (Azerbaycan) - "Kitab-ı Dede Korkut"ta Bir Soylama Üzerine

Doç. Dr. Elza İSMAYILOVA (Azerbaycan) - Veli Hulu u Neşri Esasında "Koroğlu" Destanında Türk Menşeli Arkaizmler

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Türkiye) - Türkçenin Kategorileştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK (Türkiye) - Türkçede Önermelerin Bağlanma Şekilleri ve Tarihî Süreç İçerisindeki Değişmeler

Mehmet AYGÜNEŞ - Itır KAŞIKÇI - Özgür AYDIN - Tamer DEMİRALP (Türkiye)-Türkçede Kişi ve Sayı Özelliklerinin İşlemlenmesi: Bir Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP) İncelemesi

Abdulkadir ATICI (Türkiye) - Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine

Prof. Dr. Mehmet Ali AKINCI (Fransa) - İki Dilli ve Tek Dilli Çocukların Türkçe Sözlü ve Yazılı Metinlerindeki Sözcük Zenginliği

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK (Türkiye) - İki Dilli Samandağlıların Standart Dışı Türkçe Kullanma Özellikleri

Dr. Mediha MANGIR (Türkiye) - İki Dillilik ve Sözcük Bilimi Açısından "Çingeneler" Romanı

Prof. Dr. Nuri YÜCE (Türkiye) - Karışık Dilli Metinler ve Kural Dışı Şekiller

Yrd. Doç. Dr. Abdullah MOHAMMADİ (Afganistan) - Dil Karışmasının Afganistan'da Sosyolengüistik Bağlamda İncelenmesi

Dr. Ali ILGIN - Elena KRJUKOVA (Türkiye/Rusya) - Hakas Türkçesi ve Ketçe Dil İlişkileri Üzerine Gözlemler

Prof. Dr. Ayder MEMETOV (Ukrayna) - Kırım'da Yaşayan "Türk Milletleri" Diye Adlandırılan Topluluklar

Yrd. Doç. Dr. Fevzi KARADEMİR (Türkiye) - Türkçede Kişi Kayması veya Konuşanın Kimlik Değiştir(t)mesi

Mesut ÇETİNTAŞ (Türkiye) - Anlam Bilimi Çerçevesinde "Ötekileştirme" İşlevi Yüklenen "Türk" Kelimesinin Batı ve Doğu Edebiyatlarında Kullanımı

Prof. Dr. Yalçın ÇEBİ - Emel ALKIM (Türkiye) - Türk Dillerinin Bilgisayarlı Çevirisi ve Karşılaşılan Sorunlar

Askatbek MAMADİEV (Kırgızistan) - "Söz Sanak" Bilgisayar Programı Aracılığıyla Temel Söz Varlığı Sözlüğü Yapma ve Onun Dil Öğretimindeki Yeri

Kerim SARIGÜL (Kırgızistan) - Bilgisayarlı Dil Bilimi Araştırmalarında Veri Tabanı, Algoritma, Akış Diyagramları ve Programlama

Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan) - Özbek Türkçesinde Konuşmanın Cinsiyet Özelliklerini Araştırma Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Veli Savaş YELOK (Türkiye) - Türkiye Türkçesinden Özbek Türkçesine Aktarma Meseleleri

Dilnoza KALONOVA (Özbekistan) - Bilgisayar Destekli Özbek Haber Üslubunun İşlenmesi

Prof. Dr. A. Sumru ÖZSOY - Doç. Dr. Aslı GÖKSEL - Yrd. Doç. Dr. Meltem KELEPİR Derya NUHBALAOĞLU (Türkiye) - Türk İşaret Dilinde Ad Öbeği Yapısı ve İşaret Dizimi

Yrd. Doç. Dr. Engin ARIK (Türkiye) - Türkçe ve Türk İşaret Dilinde İç ve Üst İlişkisi Kurulabilen Yer Belirtme Tümcelerinin Karşılaştırılması

Yrd. Doç. Dr. Münir ERTEN (Türkiye) - Dil Bilgisi Öğretiminde Bazı Sorunlar ve Bir Teklif: Dolaylı Tümleç Yerine Yer-Yön Tümleci

Prof. Dr. H. İbrahim DELİCE (Türkiye) - Türkçede Fiil Çekimlerine Yeni Bir Bakış

Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ (Türkiye) - İşlevsel Dil Bilimi Yaklaşımıyla Türkçede Sözcük Türleri Üzerine

Oğuz ERGENE - Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ (Türkiye) - Türkiye'de Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihsel Gelişimi Açısından "Mutavvel Sarf-ı Osmanî"

Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL (Türkiye) - Cümle Sını andırması ve Adlandırmasına İstem veya Durum Dil Bilgisi Yeni Bir Bakış Getirebilir mi?

Doç. Dr. Celal DEMİR (Türkiye) - Türkçede İşteş Özne ve Müşterek Eylem Üzerine

Dr. Bağdagül MUSA (Ürdün) - Türkçede İsim Cümlelerinde Nesne

Prof. Dr. Zafer ÖNLER (Türkiye) - Türkiye Türkçesinde Ünlü Uzunluklarının İzleri

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZEK (Türkiye) - /ı/ Türkçede Bir Üst Ses Birimi midir?

Mine KILIÇ (Türkiye) - Türkçeye Yabancı Dillerden Geçen Kelimelerde Algısal Ünlü Türemesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARABULUT (Türkiye) - Edebî Metinlerde Dil ve Üslup İncelemeleri

Yrd. Doç. Dr. İlker AYDIN (Türkiye) - Metin Dil Bilimi Verileri Işığında İstiklal Marşı'nı Yeniden Okumak

Yrd. Doç. Dr. Murat ELMALI - Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ - Ahmet ÇİÇEKLER (Türkiye) - Eski Uygurca "Altı Dişli Fil" Hikâyesinin Metin Dil Bilimsel Yaklaşımla Çözümlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Nesrin DELİKTAŞLI (Türkiye) - Yasa Metinlerinde Belgisiz Adılların Kullanılması

Dr. Ergün ALTUN (Türkiye) - Firdevsü'l-İkbâl'de Kip ve Kiplik Kullanımları

Lütfiye GÜVENÇ (Türkiye) - Ermeni Har i Kıpçakçada "-mA bol-" Yeterlilik Yapısı

Prof. Dr. Gulshat GALİULLİNA (Tataristan) - Tatarlarda Aile Düşüncesine Bağlı Sözler ve Millî Gelenekler

Prof. Dr. Gulnara ZAMALETDİNOVA - Prof. Dr. Radif ZAMALETDİNOV (Tataristan) - Tatar Dünyasında Dilin Durumu ve (ana/eni, ata/eti Örneklerinde) Akrabalık Adları

Edibe MEDZHYTOVA (Ukrayna) - Kırım-Tatar Dili Çöl Şivesinde Soy Anlatan Terimlerin Kullanış Özellikleri

Doç. Dr. Rezeda HAİRETDİNOVA (Rusya) - Tatar Yazar Nurihan Fattah'ın Romanında İsimlerde Tarih

Dr. Aishe DZHEMİLİYEVA (Ukrayna) - Kırım-Tatar Edebiyatında 1970-1980 Arasındaki Hikâye Türünün Esas Yönelişleri

Dr. Enver UMEROV (Ukrayna) - Birinci Kırım-Tatar Devleti "Magna Bulgaria"nın Esas Alametleri

Doç. Dr. Albina GARİFULLİNA TUZLU (Tataristan) - Tatar Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Duyguları İfade Eden Leksik Dil Unsurları

Doç. Dr. Gulnaz MÖG˙ TESİMOVA (Tataristan) - Tatar Halk Bilmecelerinde Antroponimlerin Kullanımı

Doç. Dr. Raushaniya NURMUHAMMETOVA (Tataristan) - Tatar Yiyecek İsimlerine Dilsel Bakış Açısı: Kıstıbıy

Prof. Dr. Imre BASKI (Macaristan) - Ignácz Kúnos'un Kırım-Tatarcası Folklor Metinlerindeki Tasvir Fiilleri Üzerine

Prof. Dr. Alfiya YUSUPOVA (Tataristan) - Çin'deki Tatar Toplumu ve Dil Özellikleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. Ercan ALKAYA (Türkiye) - Eski Türkçe -DAçI Ekinin Mişer Tatar Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine

Yrd. Doç. Dr. İbrahim ATABEY (Türkiye) - Türkiye Türkçesindeki İsimleri Karşılamada Kırgız Türkçesinin -oo / -uu Ekinin Kullanılması Üzerine

Osman ARICAN (Kırgızistan) - Edebî Stilin Kalıplaşması ve Kalıplaşma Sürecinde Siyasetin Etkisi: Çağdaş Kırgızca Temelinde

Fatih ÇELİK (Kırgızistan) - Kırgızcanın Güney Sibirya Türk Dilleriyle Olan İlişkisi

Doç. Dr. Ainur MAYEMEROVA (Kazakistan) - Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Çokluk Kavramı ve Sayı Kategorisi

Dr. Duisenali ABDILASHIMULY (Çin Halk Cumhuriyeti) - XVIII. Yüzyılın Sonlarına Ait Kazakları İlgilendiren Çağatayca Bir Metin

Elmira BAYMUKHAMBETOVA (Kazakistan) - Kazakça Tarım Terimleri Üzerine Bir Deneme

Prof. Dr. İrfan MORİNA (Kosova) - Osmanlı Türkçesinden Slav Dillerine Geçen Türkçe Kelimeler

Prof. Dr. Münevver TEKCAN - Abidin KARASU (Türkiye) - Macaristan'da İstinsah Edilen Sırpça Dinî Eserdeki Türkçe Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme

Attila MATEFFY (Macaristan) - Macar Dilinde Mevcut Olan Eski Türkçe Kökenli Fiiller

Yrd. Doç. Dr. Âdem BALABAN (Arnavutluk) - Türkçeden Arnavutçaya Geçen Kelimelerdeki Ses Değişmeleri

Marija ĞİNĞİC' (Sırbistan) - Çağdaş Sırp Dilinde Türkçe Alıntıların Anlam Bilimsel-Türevsel Analizi

Barbara KEROVEC (Hırvatistan) - Türkçe ve Hırvatçada Uzamsal İlişkileri Belirten Bazı Yapıların Karşılaştırılması

Prof. Dr. Erkin AWGHALY (Çin Halk Cumhuriyeti) - Orhon Abideleri'ndeki Bazı Sözlere Çin Dili Açısından Bir Bakış

Dr. Ediye MEMETOVA (Ukrayna) - Kırım-Tatar Dilindeki Sohbet Tarzının Hitap Hususiyetleri

Zhuldiz ZANADİL (Kazakistan) - Çin'deki Kazak Ağızları

Doç. Dr. Nanuli KAÇARAVA - Doç. Dr. Luiza RUKHADZE (Gürcistan) - Gürcücedeki Doğu Kökenli Bazı Alıntı Kelimeler Hakkında

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BALCI (Ürdün) - Türkçe ve Farsçadaki Ortak Fiiller Üzerine

Dr. Ziver HÜSEYİNOVA (Azerbaycan) - Safeviler Dönemi'nde Türkçeden Farsçaya Geçmiş Sosyal Sözcükler

Mehmet ÖZEREN (Türkiye) - Kafkas Dillerindeki Türkçe Alıntı Sözcükler

Prof. Dr. Oktay AHMED (Makedonya) - Pulevski'nin Sözlüklerinden Hareketle XIX. Yüzyıl Makedonya Türkçesinin Bazı Özellikleri

Doç. Dr. Alım YUSUP - Doç. Dr. Patigul MEMET (Çin Halk Cumhuriyeti) - Uygur Türkçesindeki Ses Değişmesi Hakkında Akustik Tahlil

Molla Niyaz TURNİYAZİ (Çin Halk Cumhuriyeti) - Dilimizin Fonolojik Açıdan Gelişen Bir Dil Olduğunun İşaretlilik Teorisiyle Kanıtlanması

Marta ANDRİC' (Hırvatistan) - Papaz Gjuro Adam Büttner'in Türkçe Mirası

Prof. Dr. Zeki KAYMAZ (Türkiye) - Çağatay Türkçesi Metinlerindeki Atasözleri Varlığı

Yrd. Doç. Dr. Mayrambek OROZOBAEV (Türkiye) - Türk Lehçelerindeki Deyimlerin Karşılaştırmalı - Yöntemlerle Araştırılmasında Kültürel Dil Biliminin Önemi

Salih Mehmet ARÇIN (Türkiye) - Kırgız Atasözlerinde "Ulus" ve "Uruu" İsimleri

Yrd. Doç. Dr. Nuran ALTUNER (Türkiye) - XIII. ve XIV. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinde Geçen Türkçe Kelimeler, Deyimler ve Atasözleri

Gulzade ABDULOVA (Azerbaycan) - Atasözleri Arkaik Sözlerin Dil Hafızası Gibidir

Abida HANEEF (Pakistan) - Urduca ve Türkçe Atasözleri Arasındaki Benzerlikler

Doç. Dr. Orhan SEVGİ (Türkiye) - Farkındalık Yaratma: "Yerli Ormancılık Terimleri" Çalışması

Yrd. Doç. Dr. G. Selcan SAĞLIK ŞAHİN (Türkiye) - Türkmen Türkçesinde Askerî Terimler: Delici, Kesici, Ateşli ve Atılan Silahlar

Yrd. Doç. Dr. M. Bedizel Zülfikar AYDIN (Türkiye) - Klasik Dönem Osmanlı Ziraat Eserlerinde Kullanılan Ziraat Terimleri

Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Türkiye) - Aybastı Ağzında "Çarık" ile İlgili Kelimeler

Yrd. Doç. Dr. Özkan AYDOĞDU (Türkiye) - Çankırı Yöresi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları İçerisindeki Yeri ve Genel Özellikleri

Ergün ACAR (Türkiye) - Yerli Sinop Ağızlarını Belirleyen Genel Özellikler

Prof. Dr. Badırkhan AHMADOV (Türkiye) - Kars Ağzı Araştırmalarında Türk Etnik Gruplarının Dil İlişkileri

Dr. Zeynep Şimşek UMAÇ (Türkiye) - Etnik Ağız Özelliklerinin Tespitine Dair Bir Örnek: Konya Taşkent Çetmi Beldesi Ağzında Şimdiki Zaman Ekleri

Dr. Behrouz BICBABAEI (İran) - İran Türk Ağızlarından Meraga İli Ağızları Üzerine İncelemeler

Doç. Dr. Suzan CANHASİ (Kosova) - Kosova ve Makedonya Türk Ağızlarının Eklerinde Değişiklikler

Yrd. Doç. Dr. Talip DOĞAN (Türkiye) - Urmiye Ağızlarında Kullanılan Şahıs Ekleri

Yrd. Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ (Türkiye) - Türkiye Türkçesi Ağızlarında Teklik III. Şahıs Çekiminde Görülen {-n} Biçim Birimi ve İşlevi

Prof. Dr. Sultan TULU (Türkiye) - Halaççada Emir Kipi Tipleri

Yrd. Doç. Dr. Aysun DEMİREZ GÜNERİ (Türkiye) - Yeni Uygur Türkçesinde Gövde Hâline Gelmiş Birleşik Fiiller

Dr. Ali ILGIN (Türkiye) - Tuva Türkçesi ile Cungarya Tuvacasının Gramatikal ve Leksik Ayraçları

Yrd. Doç. Dr. Ümit YILDIZ (Türkiye) - Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler: Beyaz Rusya Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nariye SEYDAMETOVA (Ukrayna) - Türkiye Türkçesinin ve Kırım-Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Açıdan Öğretimi Sorunları

Yrd. Doç. Dr. Irina SARAIVANOVA (Bulgaristan) - Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Dil Bilgisel Açıdan Birleşik Kelimeler Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Adnan KARADÜZ (Türkiye) - Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Metinlerinin Dil Bilgisi Bakımından Değerlendirilmesi

Funda KESKİN (Türkiye) - Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazınsal Metinlerin Kullanım Sıklığı Açısından İncelenmesi

Volha ARKHIPENKA (Beyaz Rusya) - "Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı"nın Kültürler Arası Beceri Kazandırma Açısından Değerlendirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Sevim İNAL - Dagmar ANGELOVICOVA (İngiltere) - Yabancı Dil Olarak Türkçeyi Öğrenen Öğrencilerin İyelik Ekleri, Nesne Hâli ve Soru Sözcüklerinde Yaptıkları Hatalar: İngiltere Örneği

Yrd. Doç. Dr. Nihal ÇALIŞKAN - Semra BAYRAKTAR (Türkiye) - Yabancılara Türkçe Öğretimi Konusunda Bir İhtiyaç Analizi: Kahire Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Örneği

Dr. Murat ŞENGÜL (Türkiye) - Yabancı Uyruklu ve Türk Soylu Bireylerin Türkçeyi Öğrenirken Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri Arasındaki Farklılıklar

Dr. Mustafa ÇETİN (Türkiye) - Yabancılara Türkçe Öğretimi Sahasında Öğretici Eğilimleri

Doç. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Türkiye) - III Numaralı Mühimme Defteri'nde Uyarı ve Tehdit

Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ (Türkiye) - Yabancılara Anlam Bilimsel Yaklaşımla Türkçe Deyimlerin Öğretimi

Özgür ÖNER (Hırvatistan) - Bir Nezaket Stratejisi Olarak Sınırlandırıcıların Kullanımı

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR