TÜRKÇE OKUTMANI ALIMI

“Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’’ (PICTES) kapsamında Suriyeli öğrencilere proje illerindeki okul ve kurumlarda (geçici eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri vb.) Türkçe öğretmek amacıyla “Türkçe Öğretici”;  Arapça öğretmek amacıyla ‘’Arapça Öğretici’’; rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla da "Rehberlik Danışmanı” olarak geçici süreli eğitim personeli istihdam edilecektir.

 Proje kapsamında istihdam edilecek geçici süreli eğitim personeli, ihtiyaç bulunan proje illerindeki okullar ile geçici eğitim merkezleri (GEM) veya diğer eğitim kurumlarındaki (halk eğitim merkezi gibi) açık kontenjanlara, Bakanlığımız 2017 yılında yapılan Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına giren ancak ataması yapılmayan Türkçe öğretmenliği, Arapça öğretmenliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik branşındaki yedek adaylardan mülakat puanları üstünlüğüne göre (Mülakat puanları eşit olması durumunda KPSS puanları dikkate alınacaktır.[1]) yerleştirme yapılacaktır.

Tercihler, 15-20 Kasım 2017 tarihleri arasında proje resmî internet sitesi http://pictes.meb.gov.tr/pys/basvurular/tercihgiris.aspx adresinden görev yapılmak istenen okul veya kurumlar seçilerek yapılacaktır. Posta veya başka bir yolla başvuru kabul edilmeyecektir.

TANIMLAR 

Genel Müdürlük       : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü,  

Proje/PICTES           : Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi,

İdare                          : Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezi, 

Geçici Süreli Öğretici: Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli,

Türkçe Öğretici        : Proje kapsamında Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli,

Arapça Öğretici        : Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Arapça öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli,

Rehberlik Danışmanı: Proje kapsamında Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Rehberlik hizmeti vermek üzere geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli,

GEM                          : Geçici Eğitim Merkezi,

HEM                          : Halk Eğitim Merkezini ifade eder.

 

 1. GENEL ŞARTLAR
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “Öğretmenlik” mesleğini yerine getirmeye engel bir durumu bulunmamak,
 • Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı, görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 • Askerlik hizmetini tamamlamış, askerlik görevini 1 yıl erteletmiş veya bu hizmetten muaf olmak,
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

1.8. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü ile irtibatı veya ilişkisi olmamak; yapılan soruşturmalarda yer almamak; adli veya idari ceza almamış olmak; özel öğretim kurumlarından çalışanlardan lisansı iptal edilmemiş ve herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,; KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak; OHAL, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 04.08.2016  Tarih ve 2016/6 Değişik İş Esas, 2016/12 Karar Sayılı kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/3 Esas, 2017/3 Karar Sayılı Kararlarının, atamalarda ve atamaların yapılmasından sonra meydana gelecek durumların göz önünde bulundurulacağının kabul edileceğinin bilincinde olmak.

1.9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak.

 1. ÖZEL ŞARTLAR

2.1. Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler

2.1.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak,

2.1.2. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatından en az 60 puan almış olmak,

2.1.3. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği alan mezunu olmak,

2.1.4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

2.2. Geçici Süreli Arapça Öğreticiler
2.2.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak,

2.2.2. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatından en az 60 puan almış olmak,

2.2.3. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Fakültelerin Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü[2], Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)[3] mezunu olmak,

2.2.4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak.

2.3. Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları

3.3.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak,

3.3.2.Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatından en az 60 puan almış olmak,

2.3.3. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü[4] mezunu olmak,

2.3.4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş

 1. İŞİN NİTELİĞİ

3.1. Türkçe Öğretici: Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda Türkçe öğretmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

3.2. Arapça Öğretici: Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda Arapça öğretmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

3.3. Rehberlik Danışmanı: Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda rehberlik hizmeti vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

 1. GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

4.1.  İşin sözleşme süresi 8 (sekiz) ay olup, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” imzalanacaktır.

4.2. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler, Arapça Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirtilen sürelerde çalışacaktır.

4.3. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda çalışma sürelerini dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir.

4.4. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin hizmet alanı sözleşmede belirlenen iş alanıdır.

 1. BAŞVURU

5.1. Başvuru tarihi:  15-20 Kasım 2017   

Başvurular, 20 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar proje resmi internet sitesinden  (http://pictes.meb.gov.tr/pys/basvurular/tercihgiris.aspx ) yapılacaktır.

5.2. Başvuru Şekli ve Tercihlerin Alınması:

5.2.1. Adaylar,  Proje resmi internet sitesinden (http://pictes.meb.gov.tr/pys/basvurular/tercihgiris.aspx  ) “Tercih Formu”nu doldurup onaylayacaklardır. Eksik veya yanlış bilgi girişi yaparak tercihlerini tamamlayan adayların başvurusu geçersiz olacaktır. Bu nedenle adayların tüm başvuru sürecinde bilgilerini kontrol ederek onaylamaları gerekmektedir.

5.2.2. Tercih ettikleri okul/kurumlara yerleşemeyenler, “Proje kapsamında ihtiyaç duyulan diğer okul/kurumlara görevlendirmeyi kabul ediyorum.” tercihini işaretledikleri takdirde, Proje kapsamındaki 23 ildeki okul/kurumlardan herhangi birine yerleştirileceklerdir (bkz. Ek 2).

 1. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, SÖZLEŞMEYE ve ORYANTASYON EĞİTİMİNE DAVET

6.1. Yerleştirme sonuçları, tercih işlemlerini müteakiben Ekte yer alan takvime göre http://pictes.meb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.  Ayrıca başvuru sayfasında adaylarca bildirilen iletişim bilgilerine göre (SMS veya e-posta yoluyla) bilgilendirme yapılarak taahhütname imzalamaya, sözleşme imzalamaya ve oryantasyon eğitimine davet gönderilecektir.

6.2. Geçici süreli öğretici adayları, göreve başlamadan önce oryantasyon eğitimine alınacaktır.

6.3. Sözleşmeye davet Mülakat puanının sırasına göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak Proje illerindeki yapılan tercihlere göre eksik kontenjan sayısı kadar Türkçe Öğreticisi ve Rehberlik danışmanı sözleşme imzalamak ve oryantasyon eğitimine katılmak üzere Eğitimin yapılacağı il merkezine davet edilecektir.

 1. SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

7.1. Mülakat puanına ve tercihlerine göre yerleştirmesi yapılıp, sözleşme imzalamaya davet edilen kişilerden oryantasyon eğitimine gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını yanlarındagetirmeleri istenecektir: 

 1. Noter Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alındığı takdirde noter onayı gerekmemektedir.)
 2. Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.)
 3. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınabilir.)
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 5. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınabilir.)
 6. KPSS Sonuç Belgesi
 7. İki Adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)
 8. Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu)

  NOT: e-Devlet kapısından alınan belgeler için noter onayı gerekmemektedir.

7.2. Oryantasyon eğitiminden sonra görevlendirilen geçici süreli eğitim personelinden yukarıdaki belgelerin birer onaylı örneğini (sağlık kurulu raporu hariç) yerleştirildikleri il millî eğitim müdürlüğüne (il proje koordinatörlüğüne) teslim etmeleri istenecektir. 

 1. ÜCRET

8.1. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin maaşları, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” tarafından karşılanacaktır.

 1. DİĞER HUSUSLAR

9.1. Bir öğreticinin, Sözleşmeyi imzaladıktan ve göreve başladıktan sonra, görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, görevi ile ilgili tüm işlemler iptal edilerek sözleşmesi feshedilecektir.

9.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

9.3. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

9.4. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9.5. İş bu teknik şartname 9 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

Not: Proje kapsamında istihdam edilen Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler, Arapça Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları, Bakanlığımızca yapılan öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir.

 Bu duyuru Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Alım Duyurusu” değildir. Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur. Geçici süreli öğreticiliğe başvuran adaylar kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Başvuru ve yerleştirmelerle ilgili her türlü açıklamanın adaylara duyurulması, proje resmi internet sitesi http://pictes.meb.gov.tr adresinden yapılır.

BAŞVURU SAYFASI:  http://pictes.meb.gov.tr

İletişim

E posta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

İletişim: Telefon Numaraları :  (0312) 223 87 51-58/1026  - (0312) 223 87 51-58/1027

EK-1

GEÇİCİ SÜRELİ TÜRKÇE ÖĞRETİCİ, ARAPÇA ÖĞRETİCİ ve REHBERLİK DANIŞMANI ALIMI TAKVİMİ

TARİH

AÇIKLAMA

15-20 Kasım 2017

Okul/Kurum Tercihlerinin Alınması

23 Kasım 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlan Edilmesi

27 Kasım 2017

Eğitime katılım teyitlerinin alınması

29 Kasım-06 Aralık 2017

Oryantasyon eğitimine davet

11-22 Aralık 2017

Oryantasyon Eğitiminin verilmesi

(Eğitim başlamadan önce taahhütname ve eğitim sonunda sözleşmelerin imzalanması)

02 Ocak 2018

Yerleştirildikleri okul ve kurumlarında göreve başlamak üzere İl proje koordinatörlüğüne evraklarını teslim etmeleri

03 Ocak 2018

İl proje koordinatörlüğü tarafından göreve başlayan personel listesinin proje merkez yönetimine gönderilmesi

03 Ocak 2018

Göreve başlama onaylarının verilmesi

 

 EK-2

GÖREVLENDİRİLECEK GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETİCİ KONTENJANLARI

İller

Arapça Öğretici

Rehberlik Danışmanı

Türkçe Öğretici

Toplam

Adana

 

2

 

2

Adıyaman

 

1

 

1

Antalya

 

1

 

1

Bursa

 

1

 

1

Gaziantep

1

 

35

36

Hatay

2

3

 

5

İstanbul

 

2

35

37

İzmir

 

 

9

9

Kahramanmaraş

 

3

10

13

Kilis

 

2

 

2

Mersin

1

6

 

7

Şanlıurfa

3

3

35

41

Toplam

7

24

124

155

 

[1] Türkçe Öğretici ile Rehberlik Danışmanı olarak görevlendirilecekler için KPSS P121 puanı,  Arapça Öğretici olarak görevlendirilecekler için KPSS P120 puan türü dikkate alınacaktır.

[2] Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

[3] Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

[4] Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar.

 

BAŞVURU SAYFASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: https://pictes.meb.gov.tr/izleme/Haberler/Details/107

RizVN Login
Scroll to top