YÖK Türkoloji Bursu: Yükseköğretim Kurulunun işbirliği ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilen bir burs programıdır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine ilgiyi artırmak ve nitelikli yabancı öğrencileri yurt dışındaki Türkoloji bölümlerine çekebilmek amacıyla ‘YÖK-Türkoloji’ burs programı başlattı.

YÖK'ün, Türkoloji programı bulunan ülkelerde üniversiteye geçiş dönemindeki gençlere yönelik ‘Türkoloji Sizi Çağırıyor’ sloganıyla başlattığı program, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmeyi ve bu programlara başarılı gençleri çekebilmeyi hedefliyor.

Sadece başarılı öğrenciler hedefleniyor.

Yurtdışındaki Türkoloji lisans programlarında her sınıftan en başarılı beş öğrencinin, öğrenimi süresince yılda 12 ay destekleneceği ‘YÖK-Türkoloji Bursu’ndan yararlanabilmek için, TC vatandaşı olmamak, kendi döneminde programa yerleşen ilk 10 öğrenci arasında yer almak gibi şartlar bulunuyor.

Burs İçin Aranan Temel Başarı Kriterleri
a) Lise eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimine veya birinci sınıfta eğitime başlayacak öğrenciler için programa ilk 10 sırada yerleşme başarısı göstermek,

b) Birinci sınıfın ikinci dönemindeki öğrenciler için, birinci dönem Genel Not Ortalaması bakımından eğitim gördüğü sınıfta ilk 10 öğrenci içinde yer almak,

c) Ara sınıflarda eğitim görmekte olan öğrenciler için, bir önceki yıldan kalan dersi bulunmamak ve bir önceki yıla ait Genel Not Ortalaması bakımından, eğitim gördüğü sınıfta ilk 10 öğrenci içinde bulunmak.

 

YURTDIŞINDA TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, TÜRKOLOJİ VE TÜRK DİLİ PROGRAMLARINDA LİSANS EĞİTİMİ GÖREN VE BULUNDUĞU ÜLKENİN VATANDAŞI OLAN ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulunun işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkelerden öncelikli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek yurtdışındaki ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili programlarında öğrenim gören ve bulunduğu ülkenin vatandaşı olan lisans öğrencilerine verilecek burslara ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10’ uncu maddesi ile 22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 66 ncı sırasının (h) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 - (1)
Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimi,
b) Bursiyer: Yurt dışında bulunduğu ülkenin vatandaşı olan ve Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili alanlarında eğitim gören lisans öğrencisini,
c) Burs: Bu Usul ve Esaslara göre verilen bursu,
d) Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları: Bulundukları ülkenin yükseköğretim mevzuatına tabi olarak eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten, üniversite, akademi, enstitü ve benzeri yükseköğretim kurumlarını,
e) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

Burs programı genel esasları
MADDE 4-

(1) Yurtdışında yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili Programlarında lisans öğrenimi gören, bulunduğu ülkenin vatandaşı olan öğrencilere burs verilir.

(2) YÖK’ün işbirliği protokolü ve/veya mutabakat zaptı imzaladığı ülkeler öncelikli olmak üzere, burs verilecek yurt dışındaki ülke ve yükseköğretim kurumları ile 300 öğrenci sayıları, 150 kişiyi geçmemek üzere, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenir.

Başvuru Şartları
MADDE 5 –

(1) YÖK tarafından belirlenen yabancı ülke ve yükseköğretim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkoloji ve Türk Dili Programlarından birinde lisans öğrencisi olmak,

(2) Yurtdışında bulunduğu ülkenin vatandaşı olmak, (Çifte vatandaşlıklarından biri Türk vatandaşlığı olanlar ya da herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar bu Usul ve Esaslar kapsamındaki burslardan faydalanamaz)

3) Aşağıda belirtilen başarı kriterlerine sahip olmak;

a) Lise eğitimi sonrasında yükseköğretim kurumunda hazırlık eğitimine veya birinci sınıfta eğitime başlayacak öğrenciler için programa ilk 10 sırada yerleşme başarısı göstermek,

b) Birinci sınıfın ikinci dönemindeki öğrenciler için, birinci dönem Genel Not Ortalaması bakımından eğitim gördüğü sınıfta ilk 10 öğrenci içinde yer almak,

c) Ara sınıflarda eğitim görmekte olan öğrenciler için, bir önceki yıldan kalan dersi bulunmamak ve bir önceki yıla ait Genel Not Ortalaması bakımından, eğitim gördüğü sınıfta ilk 10 öğrenci içinde bulunmak.

Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6- (1)

(1) Başvuru şartlarını taşıyan lisans öğrencileri, başvurularını YÖK tarafından hazırlanan başvuru formlarını doldurarak öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumuna yaparlar. Bu Yükseköğretim Kurumu başvuruları değerlendirerek şartları taşıyanların listesini, başvuru formları ile birlikte ilgili Ülkedeki Türk Büyükelçiliği/Diplomatik Temsilciliği vasıtası ile YÖK’e bildirir.

(2) Bursiyer seçimleri, YÖK tarafından yapılır ve sonuçlar aynı yolla ilgili Yurtdışı Yükseköğretim Kurumuna bildirilir.

Burs miktarı, süresi ve ödemeler
MADDE 7–

(1) Burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanununa göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını aşmamak üzere; ülke ölçeğinde ayrı ayrı, ilgili ülkenin GSYİH miktarı, asgari ücret ve yaşam koşulları dikkate alınarak döviz cinsinden Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenir.

(2) Lisans öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrenciye normal öğrenim süresi kadar burs verilir.

(3) Bursiyere kayıtlı olduğu programın varsa Türkçe hazırlık sınıfında da burs ödenir.

(4) Burs tutarı 6 aylık dilimler halinde YÖK tarafından bursiyere ödenir.

(5) Öğrencilere yılda on iki ay süre ile burs ödenir.

Bursun sonlandırılması
MADDE- 8

(1) Bursiyerin başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda bursu sonlandırılır.
(2) Bursiyer, desteklerden faydalandığı süre boyunca eğitimine kesintisiz devam etmek zorundadır. Kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödenmez. Ancak, bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencinin destek süresine eklenir.
(3) Burs verilecek Ülkelerdeki Yükseköğretim kurumlarının not sistemi dikkate alınmak üzere, lisans öğreniminde, öğrencinin yıllık ağırlıklı genel not ortalamasının 2,5/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Ekim ayı sonunda belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.
(4) Not sistemi 4’lük veya 100’lük olmayan Yükseköğretim Kurumlarındaki öğrencilerin başarı durumları, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenir.
(5) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.
(6) Öğrenci başarı, devam/devamsızlık ve disiplin durumları, her eğitim öğretim yarıyılını takip eden ayda Türk Büyükelçiliği/Diplomatik Temsilciliği aracılığıyla YÖK’e iletilir.

Burs programının yürütülmesi
MADDE 9 – (1) Burs programı, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun belirlediği ülke ve yükseköğretim kurumlarında bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.
(2) Burs Programı Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile başlatılır, geçici olarak durdurulur ya da yürürlükten kaldırılır.
(3) Bursun miktarı, kapsamı, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın
yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından
belirlenir.
(4) Bursiyer öğrenciler, akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Erasmus+,
v.b.) programlardan faydalanarak eğitimlerinin bir kısmını Türkiye’de geçirebilirler ve bu esnada YÖK bursları devam eder. Ancak bursiyer öğrenci, akademik değişim programı kapsamında verilen burstan ayrıca faydalanamaz.

Kaynak aktarımı
MADDE 10- (1) Burs programı kapsamında kullandırılması uygun görülen tutarlar 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine gereğince, YÖK bütçesinin (B) işaretli cetveline “05.2.6.99- Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar” ekonomik koduna gelir, (A) işaretli cetvelinde “09.4.1.25- YÖK Yurtdışı Bursu” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.02- Yurtdışı Burslar” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bursiyerlere ödenir.

Sorumluluk
MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında burs tahsis edilen lisans öğrencileri dönemlik başarı, devam/devamsızlık durumlarını ve diğer tüm gerekli bilgi akışını ilgili Türk Büyükelçiliği/Diplomatik Temsilciliği aracılığı ile YÖK’e iletmekten sorumludur. Belirtilen süre içinde belgeleri YÖK’e ulaşmayan öğrencinin bursu kesilir.

Denetim
MADDE 12 – Yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir.

Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yükseköğretim Yürütme Kurulu yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 14- (1) Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen b​urs ve desteklere bu bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

RizVN Login
Scroll to top